Odbor za financije

24.04.2012.
Odbor za financije

 
Odbor za financije na 41. sjednici, kao matično radno tijelo razmotrio je Prijedlog odluke o mjerama za naplatu potraživanja uzrokovanih gospodarskom krizom i amandmane na Prijedlog odluke, što ih je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Odbor za financije, kao matično radno tijelo, razmotrio je izvješća nadležnih radnih tijela Odbora za komunalno gospodarstvo i Odbora za kontrolu.
Odbor je konstatirao da Odbor za kontrolu većinom glasova (9 "za" i 1 "suzdržan") predlaže da Odbor i Gradska skupština Grada Zagreba Prijedlog Odluke o mjerama za naplatu potraživanja uzrokovanih gospodarskom krizom razmotre kada navedeni prijedlog bude usklađen, odnosno nadopunjen, novim aktom, koji će regulirati i pitanja dvostranih pravnih poslova. Odbor za komunalno gospodarstvo većinom je glasova (3 "za", 1 "protiv" i 1 "suzdržan") predložio Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi donošenje Odluke o mjerama za naplatu potraživanja uzrokovanih gospodarskom krizom koja se odnosi samo na naplatu dospjelih, a ne naplaćenih javnih davanja (komunalni doprinos, komunalna naknada i spomenička renta) dok predlagatelj ne dostavi i Odluku kojom će regulirati uvjete, način i postupak naplate potraživanja nastalih temeljem dvostranih ugovornih odnosa (npr. zakupnina, najamnina, kupoprodaja).

Nakon rasprave Odbor za financije većinom glasova (4 glasa "za" i 1 glas "suzdržan") podržao je stav Odbora za komunalno gospodarstvo, te predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi donošenje Odluke o mjerama za naplatu potraživanja uzrokovanih gospodarskom krizom koja se odnosi samo na naplatu dospjelih, a ne naplaćenih javnih davanja (komunalni doprinos, komunalna naknada i spomenička renta) dok predlagatelj ne dostavi i Odluku kojom će regulirati uvjete, način i postupak naplate potraživanja nastalih temeljem dvostranih ugovornih odnosa (npr. zakupnina, najamnina, kupoprodaja).

Odbor za financije, kao matično radno tijelo razmotrio je Prijedlog zaključka o naknadi vlasnicima nekretnina u neposrednoj blizini odlagališta otpada Prudinec - Jakuševec, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Odbor za financije, kao matično radno tijelo, razmotrio je izvješće nadležnog radnog tijela Odbora za kontrolu koje većinom glasova (3 "protiv" i 8 "suzdržanih") nije podržalo Prijedlog te predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Zaključak o naknadi vlasnicima nekretnina u neposrednoj blizini odlagališta otpada Prudinec - Jakuševec.

Nakon rasprave Odbor za financije jednoglasno (s 5 glasa "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi raspravu i odlučivanje o Prijedlogu zaključka o naknadi vlasnicima nekretnina u neposrednoj blizini odlagališta otpada Prudinec – Jakuševec, dok se ne dobije mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode u vezi s Prijedlogom zaključka. 

Odbor za financije, kao matično radno tijelo razmotrio je Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove ulice u naselju Kraljevečki Novaki), što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Odbor za financije, kao matično radno tijelo, razmotrio je izvješća nadležnih radnih tijela Odbora za komunalno gospodarstvo, Odbora za prostorno uređenje i Odbor za kontrolu.
Odbor je konstatirao da Odbor za kontrolu većinom glasova (10 "za" i 1 "suzdržan") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi odlučivanje o Prijedlogu zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove ulice u naselju Kraljevečki Novaki) dok se gradskim zastupnicima ne dostavi dopis, odnosno pismo namjere investitora, i dok se ne formira Povjerenstvo za vrednovanje. Odbor za komunalno gospodarstvo također većinom glasova (4 "za" i 1 "suzdržan") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi donošenje Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove ulice u naselju Kraljevečki Novaki), u predloženom tekstu, dok Povjerenstvo za vrednovanje iz članka 37. Odluke o utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina ne razmotri nalaz ovlaštenog vještaka i donese odluku o njegovoj usklađenosti s citiranom odlukom, dok Odbor za prostorno uređenje jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove ulice u naselju Kraljevečki Novaki), u predloženom tekstu, uz uvjet da do sjednice Gradske skupštine predlagatelj dostavi pismo namjere investitora.

Nakon rasprave Odbor za financije jednoglasno je podržao izvješća nadležnih radnih tijela Odbora za kontrolu i Odbora za komunalno gospodarstvo, te jednoglasno (s 4 glasa "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi donošenje Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove ulice u naselju Kraljevečki Novaki), dok se ne formira Povjerenstvo za vrednovanje, koje će razmotriti nalaz ovlaštenog vještaka i donijeti odluku o usklađenosti Prijedloga s Odlukom o utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina, te dok predlagatelj ne dostavi pismo namjere investitora.

Odbor je razmotrio Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor je jednoglasno s (5 glasa "za") podržao stav i zaključak matičnog radnog tijela Odbora za komunalno gospodarstvo, te predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. ukoliko predlagatelj izmjeni Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. sukladno onome što je zatraženo u izvješćima radnih tijela i mišljenju Odbora za Statut, Poslovnik i propise.

Odbor je razmotrio i Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno (s 5 glasa "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., uz uvjet da do sjednice Gradske skupštine predlagatelj dostavi obrazloženje o nerazmjeru između Zaključka o povjeravanju obavljanja poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Zagreba donesenog na 8. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 11. veljače 2010. i stavke u Prijedlogu programu održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. te obrazloženje o nerazmjeru između Odluke o izboru trgovačkog društva GEN - I Zagreb d.o.o. iz Zagreba za povjeravanje obavljanja poslova javne rasvjete donesene na 28. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 12. srpnja 2011. i stavke u Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., kao što je to zatražilo matično radno tijelo Odbor za komunalno gospodarstvo.

Izvjestitelj na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba bit će Igor Rađenović, predsjednik Odbora.