Statistički podaci

Gradski zastupnici prema spolu:
Muškarci 35 68,63%
Žene 16 31,37%

 

 

 

GRADSKI ZASTUPNICI PREMA POLITIČKIM STRANKAMA I PREMA SPOLU

 Političke stranke Muškarci Žene Ukupno
Broj % Broj % Broj %
SDP 9 25,71 3 18,75 12 23,53
HDZ 7 20,00 1 6,25 8 15,70
365 Bandić Milan - Stranka rada i solidarnosti 2 5,71 2 12,50 4 7,84
HSLS 4 11,43 - - 4 7,84
HSU - -6 2 12,50 2 3,928
HNS 1 2,86 1 6,25 2 3,92
HSS 2 5,71 - - 2 3,92
BUZ 1 2,86 - - 1 1,96
HSP AS 1 2,86 - - 1 1,96
LGBMB 7 20,00 6 37,50 13 25,49
Nestranački 1 2,86 1 6,25 2 3,92
Ukupno 35 68,63 16 31,37 51 100,00

 

 

GRADSKI ZASTUPNICI PREMA STAROSTI I SPOLU

  Godište  Muškarci   Žene   Ukupno
 Broj  %   Broj   %  Broj   %
  do 29 godina 1 2,85 - - 1 1,96
  od 30 do 39 4 11,43 2 12,50 6 11,76
  od 40 do 49 11 31,43 5 31,25 16 31,37
  od 50 do 59 8 22,86 2 12,50 10 19,62
  od 60 i više 11 31,43 7 43,75 18 35,29
  Ukupno: 35 68,63 16 31,37 51 100,00 

 

GRADSKI ZASTUPNICI PREMA STRUČNOJ SPREMI I SPOLU 

  Stručna sprema   Muškarci   Žene   Ukupno
  Broj   %   Broj   %   Broj   %
  SSS 5 14,29 2 12,50 7 13,73
  VŠS 3 8,57 1 6,25 4 7,84
  VSS 27 77,14 13 81,25 40 78,43
  Ukupno 35 68,63 16 31,37 51 100,00

od ukupno 40 gradskih zastupnika koji ima VSS 11 gradskih zastupnika ima znanstveni stupanj i to:

GRADSKI ZASTUPNICI S VISOKOM STRUČNOM SPREMOM KOJI IMAJU NEKI ZNANSTVENI STUPANJ 

  Znanstveni stupanj   Muškarci   Žene   Ukupno
  Broj   %   Broj   %   Broj   %
  mr sc. 5 55,56 - - 5 45,45
  dr. sc. 4 44,44 2 100,00 6 54,55
  Ukupno: 9 81,82 2 18,18 11 100,00