Stručna služba Gradske skupštine

STRUČNA SLUŽBA

Poslovi i zadaće:

Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba, sukladno odredbi članka 2. Odluke o Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/00 i 25/09) obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove u vezi s radom Gradske skupštine Grada Zagreba, njezinih radnih tijela i ostvarivanjem prava i dužnosti gradskih zastupnika a osobito poslove koji se odnose na sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine, izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine, izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika, poslove protokola, informiranje i odnose s javnošću, pripremu i provođenje izbora, objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela, suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne samouprave drugih država, financijsko i materijalno poslovanje, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, druge stručne, administrativne i tehničke poslove.
Stručnom službom Gradske skupštine Grada Zagreba upravlja tajnik Gradske skupštine Grada Zagreba.

Sjedište: Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30.

Primanje stranaka: svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 8,30 do 15,30.

Unutarnje ustrojstvo:

1. KABINET PREDSJEDNIKA GRADSKE SKUPŠTINE
voditelj Kabineta nije imenovan
telefon: 01 610 1910
telefaks: 01 610 1904
e-mail: sef-kabineta-predsjednika-skupstine@zagreb.hr

U Kabinetu predsjednika Gradske skupštine u vezi s obnašanjem dužnosti predsjednika i potpredsjednika (čelnici) Gradske skupštine obavljaju se savjetodavni poslovi za čelnike Gradske skupštine, izrada analitičkih i drugih stručnih materijala za potrebe čelnika Gradske skupštine, poslovi u vezi s koordinacijom s predsjednicima vijeća gradskih četvrti u Gradu Zagrebu, poslovi u vezi sa suradnjom sa zajedničkim vijećem Grada Zagreba i Zagrebačke županije, te međugradskom i međunarodnom suradnjom, priprema i organiziranje sastanaka što ih sazivaju čelnici Gradske skupštine, izrada prijedloga odgovora na pitanja i prijedloge što su upućeni čelnicima Gradske skupštine, sudjelovanje u organizaciji proslava i manifestacija Gradske skupštine, administrativni i tajnički poslovi za čelnike Gradske skupštine i drugi stručni i administrativni poslovi prema predsjednikovim uputama. Kabinetom upravlja voditelj Kabineta.

Kabinet predsjednika Gradske skupštine

2. SLUŽBA ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU
Arnelija Šipek - voditeljica Službe
telefon: 01 610 1937
telefaks: 01 610 1924
e-mail: arnelija.sipek@zagreb.hr

U Službi za protokol i odnose s javnošću obavljaju se protokolarne radnje u vezi sa svečanim i radnim posjetima izaslanstava i istaknutih osoba čelnicima Gradske skupštine i Gradskoj skupštini, protokolarne radnje prilikom posjeta diplomatsko-konzularnih predstavnika čelnicima Gradske skupštine, organizacija svečanih i radnih posjeta čelnika Gradske skupštine u zemlji i inozemstvu, organizacija proslava i manifestacija Gradske skupštine, poslovi pohrane darova koje primaju čelnici u ime Gradske skupštine i briga o njima, obavješćivanje javnosti o radu Gradske skupštine i radnih tijela te o protokolarnim aktivnostima čelnika Gradske skupštine i suradnja s predstavnicima sredstava javnog priopćavanja, organiziranje konferencija za novinare i drugi stručni i administrativni poslovi. Službom upravlja voditelj Službe.

Služba za protokol i odnose s javnošću

3. SLUŽBA ZA RAD GRADSKE SKUPŠTINE I RADNIH TIJELA
Branka Hraško - voditeljica Službe, soba 214/II.
telefon: 01 610 1923
telefaks: 01 610 0097
e-mail: sjednice-skupstine@zagreb.hr

U Službi za rad Gradske skupštine i radnih tijela obavlja se priprema i organiziranje sjednica Gradske skupštine, izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine i praćenje njihove provedbe, izrada analitičkih i drugih stručnih materijala, poslovi za stalna i povremena radna tijela Gradske skupštine za koja stručne i administrativne poslove obavlja Stručna služba, a za koja se stručni i administrativni poslovi ne obavljaju u drugoj ustrojstvenoj jedinici i za radne skupine koje osnivaju ta radna tijela, izrada zapisnika, obrada pitanja i prijedloga gradskih zastupnika te briga o pravodobnom pribavljanju odgovora, vođenje dokumentacije i evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i radnih tijela, poslovi za stranačke klubove u Gradskoj skupštini, pružanje stručne pomoći gradskim zastupnicima, tonsko snimanje sjednica i prijepis fonografskog zapisa, poslovi prijepisa, umnožavanja, elektroničke pripreme i otpreme materijala i drugi stručni i administrativni poslovi. Službom upravlja voditelj Službe.

Služba za rad Gradske skupštine i radnih tijela

4. SLUŽBA ZA PRAVNA I ORGANIZACIJSKA PITANJA, IZBORE I IMENOVANJA
Marija Čujko - voditeljica Službe, soba 214/II.
telefon: 01 610 1927
telefaks: 01 610 1894
e-mail: marija.cujko@zagreb.hr

U Službi za pravna i organizacijska pitanja, izbore i imenovanja obavljaju se poslovi u vezi s pripremom i provedbom izbora za predsjednika Republike Hrvatske, zastupnike u Hrvatskom saboru, članove iz Republike Hrvatske u Europski parlament, gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, gradonačelnika Grada Zagreba, članove vijeća gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora u Gradu Zagrebu, te članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, izrada nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata za sjednice radnih tijela i sjednice Gradske skupštine, izrada i obrada općih i pojedinačnih akata te drugih akata Gradske skupštine, vođenje popisa važećih propisa Grada Zagreba, poslovi u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama, izrada odgovora na pitanja u vezi s radom Gradske skupštine i radnih tijela, stručni i administrativni poslovi za Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za predstavke i pritužbe i Mandatno povjerenstvo, vođenje evidencija o osobama koje bira ili imenuje Gradska skupština, pružanje stručne pomoći gradskim zastupnicima, poslovi u vezi s ostvarivanjem prava i obveza službenika u Stručnoj službi, poslovi vođenja osobnih očevidnika i druge dokumentacije koja se odnosi na radno-pravni status službenika sukladno propisima, poslovi pisarnice, drugi stručni i administrativni poslovi. Službom upravlja voditelj Službe.

Služba za pravna i organizacijska pitanja, izbore i imenovanja

5. SLUŽBA ZA FINANCIJSKA PITANJA I INFORMATIČKE POSLOVE
Žana Tropina - voditeljica Službe, soba 220/II.
telefon: 01 610 1922
telefaks: 01 610 1894
e-mail: zana.tropina@zagreb.hr

U Službi za financijska pitanja i informatičke poslove obavljaju se financijsko-računovodstveni poslovi, priprema nacrta prijedloga za osiguranje proračunskih sredstava u razdjelu Stručne službe i praćenje izvršenja proračunskih izdataka, stručni poslovi za Odbor za financije i Odbor za gospodarski razvoj te za stranačke klubove Gradske skupštine, izrada analitičkog i drugog materijala za potrebe Gradske skupštine i radnih tijela, pružanje stručne pomoći gradskim zastupnicima, poslovi u vezi s raspodjelom sredstava za financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskoj skupštini, poslovi u vezi s javnom nabavom, poslovi u vezi s provođenjem kontrola sukladno propisima o fiskalnoj odgovornosti, poslovi u pripremi i provođenju izbora koji se odnose na financijska pitanja, poslovi informatizacije Gradske skupštine i Stručne službe, drugi stručni i administrativni poslovi. Službom upravlja voditelj Službe.

Služba za financijska pitanja i informatičke poslove

6. UREDNIŠTVO SLUŽBENOG GLASNIKA GRADA ZAGREBA
Anka Keser - voditeljica Uredništva - urednica Službenog glasnika Grada Zagreba, soba 219/II.
telefon: 01 610 1941
telefaks: 01 610 0097
e-mail: sluzbeni-glasnik@zagreb.hr

U Uredništvu Službenog glasnika Grada Zagreba obavljaju se uređivanje i priprema akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela za objavu u Službenom glasniku Grada Zagreba, organizacijski i financijski poslovi u vezi s izdavanjem Službenog glasnika Grada Zagreba, administrativni i tehnički poslovi za Službeni glasnik Grada Zagreba, lektorski poslovi za Stručnu službu, vođenje evidencije stručne i ostale literature i dokumentacije Službenog glasnika Grada Zagreba. Uredništvom upravlja urednik Službenog glasnika Grada Zagreba.

Uredništvo Službenog glasnika Grada Zagreba

Izvan ustrojstvenih jedinica obavljaju se poslovi višeg savjetnika predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba - specijalista i administrativnog tajnika tajnika.